ФОНДАЦИЈАТА „Д-Р МИХАИЛ ЛЕВЕНСКИ“, ДАРИ ПЕТСТОТИНИ ПРИМЕРОЦИ ОД КНИГАТА „КАКО ДА СТАНАМ СВОЈ“

Во чест на 100-годишнината од раѓањето на втемелувачот намакедонскиот литературен јазик, Фондација „Д-р Михаил Левенски“, заклучно совчера, 14 јуни, реализираше неколкудневен проект во кој беа опфатени основнитеучилиштата со име „Блаже Конески“, ширум нашата татковина.„Д-р Левенски, низ збор и дела...